top of page

TOPKAPI HOUSING

Student Concept Project, +4000 m², Istanbul, 2019 Spring

 Environmental Concept 

 

 The project is located in the Historic peninsula, one of the most important areas of Istanbul and Turkey, in an area close to the walls. It was planned to build a livable, self-sufficient, ideal urban piece on an urban transformation area of ​​approximately 35.000 m2. The region, which is a 2nd degree protected area, is surrounded by walls from the Ottoman and Byzantine periods and contains many historical buildings. The project area is a touristic rich area that has been used as a residential area since ancient times. While considering the general plan, the historical peninsula was planned as self-sufficient ideal cities, and the region where the project is located was considered as one of these urban fragments.

 Among these urban particles, public buildings such as schools, hospitals, cultural centers, a bazaar center that meets the optimum needs of the urban particle, mixed buildings that will serve as trade and housing based on the main transportation axes, tourism structures such as hotels and markets that will serve the tourism needs, and finally It was aimed to include residences in the social structure, which the majority of It was aimed to create an ideal city structure by combining these urban particles. Some of the factors listed below were taken into consideration in the creation of the urban parts.

 Proje, İstanbul ve Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olan Tarihi yarımadada, surlara yakın bir bölgede yer almaktadır. Yaklaşık 35.000 m2 kentsel dönüşüm alanı üzerine yaşanabilir, kendine yeten, ideal bir kentsel parçası şeklinde yapılması planlandı. 2. Derece sit alanı olan bölge, Osmanlı ve Bizans dönemlerinden kalma surlarla çevrili olup birçok tarihi yapıyı içinde barındırmaktadır. Proje alanı antik çağlardan beri yerleşim alanı olarak kullanılan turistik açıdan zengin bir alandır. Genel plan dikkate alınırken tarihi yarımada kendi kendine yeten ideal şehirler olarak planlanmış ve projenin bulunduğu bölge de bu kentsel parçalardan biri olarak düşünülmüştür.

 Bu kentsel parçacıklardan okul, hastane, kültür merkezi gibi kamu binaları, kentsel parçacığın optimum ihtiyaçlarını karşılayan bir çarşı merkezi, ana ulaşım akslarına dayalı ticaret ve konut olarak hizmet verecek karma yapılar, otel gibi turizm yapıları. turizm ihtiyaçlarına hizmet edecek pazarlar ve son olarak da konutların sosyal yapıya dahil edilmesi hedeflenmiş, bu kentsel parçacıkların bir araya getirilerek ideal bir kent yapısı oluşturulması hedeflenmiştir. Kentsel bölümlerin oluşturulmasında aşağıda sıralanan faktörlerin bir kısmı dikkate alınmıştır.

 Architectural Concept

 Within each urban particle, transportation should be provided on foot. Streets and streets should be designed with ideal vehicle road, pedestrian path, bicycle path, parking lot and greening dimensions according to the scale they will serve. In addition, vehicles that cannot find much space for parking on the street should be solved in the form of a common underground parking lot, which is at a convenient distance to each point within the urban particle.

 The buildings to be solved by considering the silhouette balance should be solved in the most appropriate dimensions and forms possible, and should take care of the city and the living comfort. The distances between the walls surrounding the peninsula and the urban particle should be cleared of illegal structures and opened to use as a garden and park, as it was used in the past. In this way, a small part of the natural food demand sought in the city will be raised by the people of the city and the green area will contribute to a healthy ecosystem.

 Her kentsel parçacık içinde ulaşım yaya olarak sağlanmalıdır. Cadde ve sokaklar, hizmet verecekleri ölçeğe göre ideal araç yolu, yaya yolu, bisiklet yolu, otopark ve yeşillendirme boyutlarında tasarlanmalıdır. Ayrıca cadde üzerinde park etmek için fazla yer bulamayan araçlar, kentsel parçacık içinde her noktaya uygun mesafede olan ortak bir yeraltı otoparkı şeklinde çözülmelidir. 

 Silüet dengesi gözetilerek çözülecek yapılar, mümkün olan en uygun ölçü ve formlarda çözülmeli, şehir ve yaşam konforunu gözetmelidir. Yarımadayı çevreleyen duvarlar ile kentsel parçacık arasındaki mesafeler kaçak yapılardan arındırılarak geçmişte olduğu gibi bahçe ve park olarak kullanıma açılmalıdır. Bu sayede şehirde aranan doğal gıda talebinin küçük bir kısmı şehir halkı tarafından yetiştirilecek ve yeşil alan sağlıklı bir ekosisteme katkı sağlayacaktır.

 One of the most important step of development is conditions of the cities. Development of the cities consist on lots of measurements such as, habitation need, crime rate, transportation, traffic trouble, per capita income, social activities and participation of the citizens to those activities. Currently, troubles in urbanization, injustice in income distribution, termination of the livability of the rural areas and such conditions have created serious habitation problems in cities. Immigration, poverty and populist policies have boosted up the unplanned urbanization and therefore, have boosted up the need for habitation.

 In this project, the importance of urbanization and housing in development and the sufficiency of the pre-managed studies about housing production to meet the increasing housing need have been examined.  Topkapi's conditions have been studied afterwards; housing problems and policies which had been managed as a solution to those problems have been stated and finally suggestions for the solution to those problems have been tried to solved.

 

 Kalkınmanın en önemli adımlarından biri şehirlerin koşullarıdır. Kentlerin gelişimi, yerleşim ihtiyacı, suç oranı, ulaşım, trafik sorunu, kişi başına düşen gelir, sosyal faaliyetler ve vatandaşların bu faaliyetlere katılımı gibi pek çok ölçümden oluşmaktadır. Halihazırda kentleşmedeki sıkıntılar, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, kırsal alanların yaşanabilirliğinin sona ermesi ve benzeri koşullar kentlerde ciddi yerleşme sorunları yaratmıştır. Göç, yoksulluk ve popülist politikalar plansız kentleşmeyi artırmış ve dolayısıyla yerleşim ihtiyacını artırmıştır.

 Bu projede, kentleşme ve konutun kalkınmadaki önemi ve konut üretimi ile ilgili önceden yönetilen çalışmaların artan konut ihtiyacını karşılamadaki yeterliliği incelenmiştir. Topkapı'nın durumu daha sonra incelenmiştir; konut sorunları ve bu sorunlara çözüm olarak yönetilen politikalar belirtilmiş ve son olarak bu sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

  • LinkedIn - Siyah Çember
  • Instagram - Siyah Çember
  • Heyecan - Siyah Çember
bottom of page