top of page

CC+ COMMON CAMPUS

Student Concept Project, +5000 m², Istanbul, 2019 Fall

 Environmental Concept 

 

 Thıs valuable area, whıch ıs one of the most central places of Istanbul, crowded ın terms of structure, people and vehıcles, is rıch ın hıstory, located between Meşrutiyet street and Refık Saydam street, and serves as the former Tepebaşı theater, TRT studıos and multı-store car park. In order to enrıch the cıty ın terms of qualıty, ıt ıs envısaged to buıld a common campus for unıversıty students who are orıgınal ın theır fıelds and who wıll elımınate the defıcıency

 In the area around the program. The program development has been developed wıth factors such as the ıncompatıbılıty of the exıstıng area wıth the hıstorıcal structure, the relatıve wrong choıce when consıderıng the land value of the exıstıng services, and the lack of thıs area ın the cıty center. Cc + common campus ıs ıntended to provıde easy access to the planned area and to be an accessıble attractıon for people. For thıs reason, ıt provıdes easy access to people by crossıng Istiklal street, whıch ıs a serious pedestrıan access artery, through ıntermedıate passes. Whıle the access of the users to the structure ıs taken ınto consıderatıon, there are entrances that can be accessed from many poınts on foot, and ıt ıs aımed to be a completely permeable structure ın terms of easy access of pedestrıans from the surroundıng recreatıon areas and agaın to the recreatıon areas. The harmony between the general envıronment of the landscape and recreatıon area whıch ıs foreseen to be solved on the parcel ıs consıdered. It ıs also foreseen that exıstıng buıldıngs and recreatıon areas through the lower road can provıde an underground parkıng solutıon that can meet the parkıng service.

 Programın etrafındaki alanda. Program geliştirme, mevcut alanın tarihi yapı ile uyumsuzluğu, mevcut hizmetlerin arsa değeri göz önüne alındığında görece yanlış tercih, bu alanın şehir merkezinde olmaması gibi etkenlerle geliştirilmiştir. Cc+ortak yerleşke, planlanan alana kolay ulaşımı sağlamak ve insanlar için ulaşılabilir bir cazibe merkezi olarak düşünülmüştür. Bu nedenle ciddi bir yaya ulaşım arteri olan İstiklal Caddesi'nden ara geçitlerden geçerek insanlara kolay ulaşım sağlar. Kullanıcıların yapıya erişimi göz önünde bulundurulurken, birçok noktadan yürüyerek ulaşılabilen girişler bulunmakta olup, çevredeki rekreasyon alanlarından yayaların kolay ulaşımı açısından tamamen geçirgen bir yapı olması hedeflenmiştir. tekrar rekreasyon alanlarına. Parsel üzerinde çözülmesi öngörülen peyzajın genel çevresi ile rekreasyon alanı arasındaki uyum göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca alt yol boyunca mevcut bina ve rekreasyon alanlarının, parkur hizmetini karşılayabilecek bir yer altı parkı çözümü temin edebileceği öngörülmektedir.

 Architectural Concept

 Plan and mass formation is aimed to be permeable in terms of approach to the structure, contemporary in formation, functional and functional and compatible with the historical structure. In this way, the structure is accessed from many points of the land. Also, Contemporary examples are intended to be made using contemporary techniques and technology as well. While doing this, it is aimed to show that the structure is new in terms of land approach and to show its difference from the host structures and also to show itself when considering the purpose it serves. Considering the host buildings in the existing land, it is aimed to live the whole building complex as a whole with the right planning in line with the purposes of user use. Instead of the buildings in the land that are foreseen to be relocated during land settlement, it was created by approaching the historical (host) structure at certain rates and scales. These ratios have been decided by considering the usage needs and the effects of environmental factors. With the use of mass unloading and filling method, the targeted areas of use in plan solutions have been made available. It is thought to be permeable and transparent thanks to the material and plan solutions used in mass. This is intended to be inviting to the user.

 In the planning approach, it is aimed to call the user by creating new service areas by not ignoring the user service services. Here, different activities and new functions that are intended to contribute to the functionality of our new structure are given. Again in terms of usage priorities and ease of access of the user, a vertical and horizontal planning was made in our structure. Here, the places that require high density are placed on the lower floors. On the upper floors, there are exhibition spaces of various sizes which will allow curator work and serve typologically different works, followed by culture-art classrooms which serve a specific purpose and which require privacy, followed by a library and the latest restaurant-terrace and concert area. General spaces have been added to serve common and variable purposes. The vertical and horizontal circulation is solved in the middle and the spaces can be solved at the façade, which can facilitate the large opening to the lower floor.

 Plan ve kütle oluşumunun yapıya yaklaşım açısından geçirgen, oluşum olarak çağdaş, işlevsel ve işlevsel ve tarihi yapı ile uyumlu olması hedeflenmiştir. Bu sayede arazinin birçok noktasından yapıya ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca Çağdaş örneklerin de çağdaş teknik ve teknoloji kullanılarak yapılması amaçlanmıştır. Bunu yaparken yapının arazi yaklaşımı açısından yeni olduğu ve ev sahibi yapılardan farkını ortaya koyması ve hizmet ettiği amaç düşünüldüğünde de kendini göstermesi amaçlanmaktadır. Mevcut arsa içerisinde barındırılan yapılar göz önünde bulundurularak, kullanıcı kullanım amaçları doğrultusunda doğru bir planlama ile tüm yapı kompleksinin bir bütün olarak yaşatılması amaçlanmaktadır. Arazi yerleşimi sırasında yer değiştirmesi öngörülen arazideki binaların yerine, tarihi (ev sahibi) yapıya belirli oran ve ölçeklerde yaklaşılarak oluşturulmuştur. Bu oranlar, kullanım ihtiyaçları ve çevresel faktörlerin etkileri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Toplu boşaltma ve dolum yönteminin kullanılması ile plan çözümlerinde hedeflenen kullanım alanları kullanıma açılmıştır. Kütlede kullanılan malzeme ve plan çözümleri sayesinde geçirgen ve şeffaf olduğu düşünülmektedir. Bu, kullanıcıyı davet etmek için tasarlanmıştır.

 Planlama yaklaşımında kullanıcı servis hizmetlerini göz ardı etmeden yeni servis alanları oluşturularak kullanıcıyı aramak amaçlanır. Burada yeni yapımızın işlevselliğine katkı sağlaması amaçlanan farklı etkinlikler ve yeni işlevler verilmiştir. Yine kullanım öncelikleri ve kullanıcının erişim kolaylığı açısından bünyemizde dikey ve yatay bir planlama yapılmıştır. Burada yüksek yoğunluk gerektiren yerler alt katlara yerleştirilmiştir. Üst katlarda küratör çalışmasına imkan verecek ve tipolojik olarak farklı işlere hizmet edecek çeşitli büyüklüklerde sergi alanları, ardından belirli bir amaca hizmet eden ve mahremiyet gerektiren kültür-sanat derslikleri, ardından bir kütüphane ve en yeni restoran-teras ve konser alanı. Ortak ve değişken amaçlara hizmet etmek için genel alanlar eklendi. Dikey ve yatay sirkülasyon ortada çözülmüş ve mekanlar cephede çözülerek alt kata geniş açılımı kolaylaştırabilir.

 Open Area

 In the context of the relationship established with the existing structure, open space design is provided for the rest. The café and seating areas planned here, social interaction and recreation areas contributed to the diversity and appeal of building use. The upper level and lower level access axes are also permeable here and it is aimed at ease of access to the building and surrounding areas. Here, the structure is designed for different functions and dropouts and shades are provided.

 Energy

 With the high translucent glass material used in building energy, a cool and moderate environment will be provided in summer and winter with the help of the sun and it will provide both green environment and economic efficiency to a great extend.

 Açık Alanlar

 Mevcut yapıyla kurulan ilişki kapsamında geri kalanı için açık alan tasarımı sağlanır. Burada planlanan kafe ve oturma alanları, sosyal etkileşim ve rekreasyon alanları bina kullanımının çeşitliliğine ve çekiciliğine katkı sağladı. Üst kat ve alt kat erişim aksları burada da geçirgen olup, bina ve çevresine erişim kolaylığı hedeflenmiştir. Burada yapı farklı işlevler için tasarlanmıştır ve çıkışlar ve gölgeler sağlanır.

 Enerji

 Bina enerjisinde kullanılan yüksek geçirgenlikteki cam malzeme ile yaz kış güneş yardımıyla serin ve ılıman bir ortam sağlanacak ve hem yeşil çevre hem de ekonomik verimlilik büyük ölçüde sağlanacaktır.

  • LinkedIn - Siyah Çember
  • Instagram - Siyah Çember
  • Heyecan - Siyah Çember
bottom of page